RESERVEER

nl Dutch
RESERVEER
nl Dutch

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1
Onder het vakantiehuis wordt verstaan vakantiehuis Villavendel, (Riezenweg 1F Hoorn, Terschelling) met erf, overige opstallen
(inventaris, gereedschappen en alle bij het betreffende vakantiehuis en het erf behorende (roerende) zaken.
1.2
Onder verhuurder wordt verstaan de eigenaren van Villavendel.
1.3
Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met verhuurder aangaat.

2. Aankomst en vertrek
2.1

Reserveringen en tevens de wisseldagen vinden plaats op vrijdag (voor week- en weekendverhuur) en maandag (voor
midweekverhuur), tenzij anders overeengekomen.
2.2
De aankomsttijd op de wisseldag is vanaf 16.00 uur. De geldende vertrektijd op de wisseldag is vóór 10.00 uur.
2.3
De sleutel van het vakantiehuis vindt u in de sleutelkluis naast het huis. Bij vertrek dient u de sleutel weer in de kluis terug te leggen
of aan de beheerder te overhandigen.

3. Reservering en betaling
3.1

De huurovereenkomst is definitief als de aanbetaling (30% van de verhuurprijs) op het bankrekeningnummer van de verhuurder is
overgemaakt.
3.2
Het restant van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 6 weken voor ingang van de huurperiode op de bankrekening van verhuurder
te zijn bijgeschreven.
3.3
Bij boeking minder dan 6 weken voor ingang van de huurperiode dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald.
3.4
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.
3.5
Ruim een week voor het begin van de huurperiode ontvangt u de benodigde informatie omtrent de woning.
3.6
De verhuurder is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt
van 7 maanden of langer.

4. Annulering door de huurder
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd door de huurder:
- Bij annulering tot twee maanden vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom.
- Bij annulering vanaf de tweede maand (inclusief) tot eerste maand vóór de dag van aankomst: 50% van de huursom.
- Bij annulering vanaf de eerste maand tot de dag van aankomst: 90 % van de huursom.
- Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom.
- Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Bijkomende kosten
5.1

Bij de huur is, tenzij anders vermeld, inbegrepen: water, (kook)gas en elektriciteit, draadloos internet en keukenlinnen.
5.2.
Bij de huur is niet inbegrepen: bedlinnen, badlinnen en eindschoonmaak.
5.3.
Bij de huur is niet inbegrepen: de reserveringskosten (€15 ,-).

6. Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht tegen extra kosten. Ondanks dat de verhuurder de eindschoonmaak verzorgt, dient de huurder bij vertrek
de woning netjes, bezemschoon en opgeruimd achter te laten. Bij gebreke daarvan is de verhuurder gerechtigd een deel van de borgsom
als extra schoonmaakkosten in te houden.

7. Aantal personen
7.1

Het overeengekomen aantal maximum personen mag niet worden overschreven, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen met
verhuurder. Indien zonder toestemming van verhuurder meer mensen overnachten dan overeengekomen is, is de huurder
automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
7.2
Verhuurder en huurder komen overeen de door verhuurder als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden
geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,- per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal
toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van AIP alsnog
nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

8. Borgsom
Bij betaling van het restantbedrag is een waarborgsom inbegrepen. De waarborgsom wordt onder aftrek van de kosten ten gevolge van
eventuele veroorzaakte schade, kosten voor breuk, beschadiging e.d. op uw bankrekening teruggestort.

9. Huisdieren
Huisdieren zijn helaas niet toegestaan in Villavendel.

10. Terrein en buitenverlichting
Wij verzoeken u 's avonds/ nachts en bij uw afwezigheid de toegangsdeuren af te sluiten. De buitenverlichting kunt u naar wens
's avonds/nachts laten branden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 

De verhuurder aanvaart geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade, of letsel van welke aard ook, tijdens of ten
gevolge van een verblijf in zijn woning. In geval van ongevallen in en rondom het huis kan verhuurder niet aansprakelijk worden
gesteld.
11.2
Schade aan het vakantiehuis of inventaris die tijdens uw verblijf ontstaan, wordt aan de huurder toegerekend. Wij wijzen u er in dit
verband op dat het belangrijk is een adequate reisverzekering af te sluiten.
11.3 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongemakken en ter plaatse aangetroffen afwijkingen van het gehuurde, buiten schuld van
de verhuurder.
11.4
De verhuurder kan de werking van Wifi/internetverbinding niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij het
vakantiehuis. Het niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/Wifi kan de beheerder noch de
verhuurder worden aangerekend.

12. Wijziging
De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan
omstandigheden die maken dat nakoming van verhuur van het vakantiehuis in redelijkheid niet kan worden gevergd (b.v. de verkoop van
Villavendel of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens
overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de
eigenaar. In een dergelijk geval is de verhuurder gerechtigd de huurder een ander huis van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden
zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare woning kan worden
aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of
vertragingsschade wordt door verhuurder niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de
verhuurder.

13. Linnengoed
Het huren van bed- en badlinnen is verplicht. Het dient bij vertrek in de badkamer te worden gedeponeerd.

14. Wasmachine
In de keuken is een wasmachine aanwezig en voor gebruik beschikbaar.

15. Overige
15.1

Het is niet toegestaan in de vakantiewoning te roken.
15.2
De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue na gebruik schoon achter te laten.
15.3
De huurder dient het huishoudelijk reglement, die in de woning aanwezig is, zonder uitzondering na te leven.
15.4
Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in
Villavendel daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door de beheerder van (voortzetting
van) het verblijf worden uitgesloten, indien van de beheerder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt
nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder
of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
15.5
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

16. Vrijwaring
16.1 

Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder of derden schade aan de vakantiewoning ontstaat van welke aard en omvang
dan ook en de beheerder gehouden is deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de verhuurder te voldoen, vrijwaart
de huurder de beheerder van deze verplichtingen.
16.2 
Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in het
vakantiehuis voor welke schade de beheerder aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader de beheerder schadeplichtig is,
vrijwaart de huurder de beheerder van deze verplichtingen.
16.3
De huurder wordt erop gewezen dat schade aan het vakantiehuis tijdens het verblijf ontstaan, aan de huurder wordt toegerekend,
tenzij het tegendeel wordt bewezen. De beheerder bedingt hierbij ten behoeve van de verhuurder dat de huurder gehouden is alle
schade ontstaan aan het vakantiehuis te vergoeden aan de verhuurder. Huurder is verplicht een WA-verzekering te hebben en deze
op verzoek van de beheerder en/of verhuurder toe te sturen.
16.4
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse,
behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in
welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de
verhuurder is voorts steeds beperkt tot de huursom.

17. Klachten
17.1

Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk of in andere passende vorm bij de beheerder te worden
ingediend, zodat degene passende maatregelen kan nemen. Als de klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder
uiterlijk binnen 4 weken na vertrek de klacht schriftelijk bij Villavendel in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende
gegevens.
17.2
Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn die is gesteld in lid 1 van dit artikel, verspeelt hij zijn recht op schadevergoeding,
voor zover enig recht op schadevergoeding bestaat.

18. Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan een
Nederlands bevoegde rechter.
crossmenu